Armia Pana
E fis gis fis E fis gis fis
Słyszę już armii Pana głos
H7 E fis gis fis
Słyszę już armii Pana głos.
E fis gis fis E fis gis
Słyszę armii głos, słyszę Pana głos

fis H7
To idzie armia Pana,
fis H7
To idzie armia Pana,
fis H7
To idzie armia Pana,
E fis gis fis E
uwielbiając Go.
powrót