Miecz Ducha

Nasza wspólnota – Miasto na Górze – jest stowarzyszona z ogólnoświatowym łańcuchem wspólnot przymierza „Miecz Ducha”, nazywanym w skrócie SOS. od angielskiej nazwy „The Sword of the Spirit”. Na „Miecz Ducha” składa się około 90 wspólnot przymierza rozsianych po całym świecie. Zapraszamy też do odwiedzenia strony Miecza Ducha, gdzie znajduje się wiele ciekawych artykułów i materiałów: https://swordofthespirit.net/

Wspólnoty te także między sobą zawierają pewnego rodzaju przymierze, tworząc w ten sposób międzynarodową wspólnotę wspólnot. Niektóre wspólnoty mają charakter ekumeniczny, inne są w całości katolickie.

Wspólnoty mają podobną formację realizowaną przez konferencje i swoiste formy nauczania, a także pewne wspólne programy formacyjne. Ożywione są również kontakty pomiędzy wspólnotami, zarówno poszczególnych członków, jak i grup bądź istniejących w ich ramach diakonii. Współpraca wspólnot odbywa się głównie na poziomie regionalnym. Dużą rolę w koordynacji całości, opracowywaniu nauczań formacyjnych, organizacji konferencji regionalnych, wspólnych programów odgrywają tzw. „Słudzy Słowa” („The Servants of the Word”), którzy są celibatariuszami. Składają oni prywatne śluby czystości i ubóstwa, a ich głównym zajęciem jest praca na rzecz wspólnot przymierza.


Poniżej znajdziesz jeszcze wiele ciekawych i szczegółowych informacji na temat Miecza Ducha, które pochodzą z pracy magisterskiej jednej z członkiń Miasta na Górze: Eli Król-Cebuskiej. Jeśli chcesz, możesz tę pracę przeczytać w całości pobierając plik PDF > KLIKNIJ ABY POBRAĆ.


Geneza i rozwój Miecza Ducha

Duchowość Miecza Ducha

Mówiąc o duchowości charakterystycznej dla wspólnot Miecza Ducha trzeba wymienić 3 główne jej elementy: chrystocentryczność, charyzmatyczność oraz ekumenizm. Szczegóły poznasz poniżej.

DAR JĘZYKÓW
W czasie modlitwy często wykorzystywany jest dar języków, który jest darem modlitwy szczególnie związanym z modlitwą uwielbienia. Wzmianki o tym darze znajdujemy w Dziejach Apostolskich i w Listach św. Pawła (Dz 2, 11; Dz 10, 46; Dz 19, 6). Według L. J. Suenensa charyzmat ten powinien być rozumiany jako „objawienie się Ducha Świętego w darze modlitwy”. Jest to modlitwa pozapojęciowa. Osoba używająca tego daru modli się w mocy Ducha Świętego w sposób swobodny, bez tworzenia form pojęciowych. Modlitwa ta nie musi być połączona z uniesieniem emocjonalnym. Steve Clark uważa dar języków za nowy dar modlitwy, szczególnie modlitwy uwielbienia. Pozwala on ulegać Duchowi Świętemu i w nowy sposób odpowiadać na Jego obecność. Z tego względu jest on pewnego rodzaju „bramą” do pełnego życia w Duchu Świętym. Zwraca jednak uwagę, że to nie dar języków jest pierwszym przejawem doświadczenia chrztu w Duchu Świętym, lecz natchniona modlitwa uwielbienia, która może pojawić się również w rodzimym języku.
DAR PROROCTWA
Jednym z darów, który często pojawia się we wspólnotach charyzmatycznych jest dar proroctwa. Już w Starym Testamencie proroctwo w sposób oczywisty było związane z Duchem. Według proroka Joela czasy mesjańskie miały charakteryzować się tym, że Pan wyleje Swojego Ducha na całą ludzkość (Jl 3, 1). W Nowym Testamencie Duch Święty zostaje wylany na całą wspólnotę (Dz 2, 4; Dz 4, 31). Kościół pierwszych wieków uważał ten dar za charakterystyczny dla chrześcijaństwa. Był on częścią wspólnotowej posługi i misji Kościoła (Ef 2, 20; 1Kor 12, 28; Ef 3, 5; Ef 4, 11). Charyzmat proroctwa nie powinien być więc traktowany jako niezwykła łaska. Kardynał Suenens w „Dokumentach z Malines” na temat proroctwa pisze: „Prawdziwe proroctwo głosi wolę i słowo Boga, kieruje Boże światło na dzień dzisiejszy. Proroctwo napomina, ostrzega, pociesza i koryguje oraz służy ku budowaniu Kościoła”. Proroctwa w „Mieczu Ducha” traktuje się z wielką ostrożnością. Każde proroctwo powinno być rozeznane, sprawdzone i potwierdzone w inny sposób. Musi ono być poddane osądowi wspólnoty. Na ten temat pisze dość obszernie w swojej książce „Prophecy” jeden z liderów „Miecz Ducha” Bruce Yocum. Konieczne jest jednak przede wszystkim rozeznanie ze strony pasterzy Kościoła.
BUDOWANIE WSPÓLNOTY
Duchowość charyzmatyczna, według Steve’a Clarka, bazuje na zrozumieniu, że dar Ducha Świętego jest specyficzną nowością Nowego Przymierza i powinniśmy przeżywać go jako podstawę nowej relacji z Bogiem. Dalej precyzuje, że duchowość charyzmatyczna „Miecza Ducha” jest oparta na ufności, iż Duch Święty jest w nas, przekształca nas, oświeca i umacnia tak, abyśmy mogli być duchowym ludem. Działa on w nas i przez nas, udzielając nam charyzmatów potrzebnych do różnych posług we wspólnocie.
„Charyzmatyczność” wspólnot przymierza przejawia się nie tylko w sposobie modlitwy, ale także w postrzeganiu i budowaniu wspólnoty. Wspólnota, podobnie jak Kościół, przede wszystkim jest Ciałem Chrystusa i każdy jej członek ma w niej swoje ściśle określone miejsce. Nie jest ono przypadkowe, lecz rozeznawane z pomocą Ducha Świętego na modlitwie, zarówno przez poszczególne osoby, jak i przez całą wspólnotę oraz wyznaczane na podstawie otrzymanych przez daną osobę indywidualnych charyzmatów. Każdy ma jeden lub wiele charyzmatów i powinien nimi służyć wspólnocie. Jak pisze jeden z liderów „Miecza Ducha” „żywotność wspólnoty chrześcijańskiej zależy od wewnętrznej obecności Ducha Świętego, który może dać nowe życie tak indywidualnym chrześcijanom, jak i wspólnotom chrześcijańskim i który może charyzmatyczną mocą działać przez pojedynczych chrześcijan w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty”. Dzięki temu wspólnota jest podobna do organizmu i może funkcjonować jako organiczna całość. Wzorem jest tu opis, jaki przedstawia nam św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian 12, w którym to porównuje Kościół do Ciała Chrystusa. Choć składa się ono z wielu członków, wszyscy stanowią jedno ciało. Każdy członek jest ważny, choć może spełniać w nim różną funkcję.

Struktura organizacyjna Miecza Ducha

powrót