Otwórz okna swego serca i patrz
C e a e F a G
Otwórz okna swego serca i patrz
C e a e F a G
Otwórz okna swego serca i czyń / x2

F C
Tak niewiele może ktoś chcieć
F C
Tak niewiele możesz mu dać
F C
Tak niewiele trzeba nam mieć
a G
By stać się jak Jezus
D fis h fis G D A

D fis h fis G D A


G D 

G D 

G D 

h A
       
powrót